Gulen's American Empire

Gulen's American Empire
Gulen Empire map from Turkish Newspaper. DISCLAIMER: If you find some videos are disabled this is the work of the Gulen censorship who have filed fake copyright infringement reports to UTUBE

Friday, June 29, 2012

Gulen and Fulton Science Academy in Turkish News

Article in Turkish paper with Gulen and Fulton Science Academy, Alpharetta- Georgia
Below is the translation in English.
Fethullah Gulen movement in the United States in connection with an alleged default of bonds issued on the three schools started on the investigation resulted in the fall.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Georgia eyalet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma, kısa bir süre önce ruhsat yenileme talebi reddedilen 500 öğrencili Fulton Science Academy Middle School'a odaklandı. The New York Times (NYT), according to newspaper reports, the investigation by the Georgia state officials, shortly before the license renewal request is rejected Fulton Science Academy Middle School has focused on 500 pupils.
Yapılan incelemede elde edilen bulguların Fulton Science Academy High School ve Fulton Sunshine Academy adlı iki diğer okulla ilgili de kuşkuları beraberinde getirdiği belirtildi. Fulton Science Academy High School of the findings of the investigation and the suspicions of Fulton Sunshine Academy brought about by said two other school-related. NYT'ye göre, bu okullarda da "benzer usulsüz işlemlerin yapılıp yapılmadığını anlamak amacıyla benzer bir inceleme" yapılması gündemde. NYT'ye, according to these schools, "a similar examination in order to understand if there have been similar illegal transactions conducted" on the agenda.
Açılan soruşturmaya ilişkin rapor, üç okulun bağlı bulunduğu Fulton County Schools'ın internet sitesinde yayımlandı. Pop-up report on the investigation, to which three of the school's website published Fulton County Schools only.
500,000 dolarlık ihaleler verildi 500.000 dollar contracts awarded
Gazete bu rapora dayandırarak yayınladığı haberine göre, yapılan inceleme sonucunda, Ocak 2010'dan bu yana tişört, öğretmen eğitimi ve video cihazları gibi ürün ve hizmetlerin alımını öngören ve değeri 500 bin doların üzerinde olan bir dizi satın alma süreci, okul yöneticilerinin yönetim kurulunda bulunduğu Grace Institute adlı vakfa verildi. According to a report published by the newspaper on the basis of this report, as a result of the examination, since January 2010, T-shirts, teacher training and purchase of products and services such as video devices, and the value of which is a series of five hundred thousand dollars on the purchase process, where the board of school administrators Grace Institute of the Foundation was named. Hatta bazı satın almalarda ihale dahi açılmadı. In fact, some even opened the tender purchases.
Fulton County Eğitim Müdürü Robert Avossa, "Karar alma sürecinde fiyat bilgisinin bile sunulmamasına rağmen bu kurumların nasıl seçilmiş olduğu benim için önemli bir soru işareti. Sonuçta burada harcanana paralar, kamu parası" dedi. Avossa Robert Fulton County Training Manager, "provide the decision-making process, even though price information, how these institutions are important to me to be a question mark is selected. Result here, wasted money, public money," he said.
Fulton Science Academy Middle School, son 10 yıl içerisinde devletten toplam 32 milyon dolar yardım aldı. Fulton Science Academy Middle School, a total of 32 million dollars from the state in the last 10 years, received help from. Yapılan incelemede ayrıca, okulun Türkiye'den öğretmen getirtmek amacıyla 75 bin dolar harcama yaptığı öne sürüldü. The examination also bring in a school teacher from Turkey suggests that in order to spend 75 thousand dollars.
Tahvilleri temerrüde düştü Defaulted bonds fell
Yayımlanan inceleme raporunda, okulun satın alma işlerini ihale ettiği kurum ve şirketler ile Gülen hareketi arasındaki ilişkinin ayrıntıları yer almıyor. Review report published in the school's purchasing activities of the Gülen movement with the tender relationship between the agency and companies not in the details. Ancak raporda, okul yöneticileri ile söz konusu şirketler ve Gülen bağlantılı grupların ilişkisini gösteren bir şema bulunuyor. But the report, school administrators, and smiling with the companies in question has a diagram showing the relationship between the linked groups.
İnceleme yapılan ve hakkında inceleme yapılması beklenen bu üç okulda toplam 1,200 öğrenci eğitim görüyor. Review expected to be made ​​and an investigation on the total 1,200 students are studying in these three schools. Bu üç okulun 19 milyon dolarlık tahvil ihracını yöneten Wells Fargo Bank, 15 Mayıs'ta okulların tahvil geri ödemelerini yapamadığını ve temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Governing the export of 19 million dollars of bonds of the three schools of Wells Fargo Bank, and defaulted falls on May 15 announced that schools are unable to repay bonds. Bu gelişme üzerine inceleme süreci başlatıldı. This development was initiated on the review process.
ABD yasalarına göre, yatırımcılar, tahvillerin temerrüde düşmesi durumunda anında geri ödeme talep edebiliyor. According to U.S. law, investors in the event of default of the bonds can demand immediate repayment. Bu durumda okulun bazı varlıklarını satmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. In this case, the school can come up selling some assets are being expressed. Okulların ihraç ettiği tahviller şu anda nominal değerlerinin yaklaşık yüzde 70 altında işlem görüyor. Bonds issued by the school currently is trading at about 70 percent of the nominal values.
Fulton Science Academy Middle School'un Müdürü Kenan Şener, inceleme raporunun önemli hatalar içerdiğini ve raporla ilgili bugün bir açıklama yapılacağını söyleidi. Fulton Science Academy Middle School's Director Kenan Sener, examination report contained significant errors and a statement about the report today söyleidi do.
Gülen okulları mercek altında Gulen schools under the magnifying glass
Gülen okullarına ilişkin iddialar son dönemde ABD kamuoyunu oldukça meşgul ediyor. Allegations of the Gülen schools are very busy the last time the U.S. public opinion. FBI, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl içerisinde bu okullarla ilgili soruşturma başlattı. FBI, the Department of Labor and Ministry of Education, last year launched an inquiry into these schools.
Soruşturmanın başlatılmasına neden olan süreç, iki iddia üzerine yoğunlaşıyor. Which result in the commencement of the investigation process, focuses on two claims. ilk olarak, bu özel okulların bazı çalışanlarının aldıkları maaşların bir kısmını Gülen tarafından kurulan ve "Hizmet" olarak bilinen bu harekete aktarıp aktarmadıkları. First, some employees of the private schools founded by Gülen and a portion of their salaries to the "Service" not transport it into the movement known as.
İkincisi de ABD'de kalifiye işçi eksikliğinin bulunduğu matematik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yabancı işçi çekmek amacıyla oluşturulan H1B vize programı çerçevesinde yüzlerce Türk öğretmen, yönetici ve çalışan istihdam edilmesi. Secondly, where a lack of skilled workers in the U.S. in mathematics, science and technology in areas such as H1B visa program created to attract foreign workers under the hundreds of Turkish teachers, administrators and staff to be employed.
Gülen okulları, ABD'de en çok H1B vizesi alan yerlerin başında geliyor. Gülen schools, the places in the United States is one of the most H1B visas. 2009 yılında bu okullar, devletten 684 vize başvurusu için olumlu yanıt aldı. In 2009, these schools received a positive response from the state for 684 visa application. Bu rakam, 440 onay alan Google'dan daha çok olsa da 1,203 vize alan teknoloji sektörünün devi Intel gibi şirketlerin altında. This figure is more than 440 check from Google even though the visa 1.203 under the technology sector companies such as giant Intel.
Okul yöneticileri, ABD'de özellikle matematik ve fen alanında uzman öğretmen bulmakta zorlandıkları için Türkiye'den eğitimci getirmek zorunda kaldıklarını söylüyor. School administrators in the United States had difficulty in finding teachers, especially for specialists in the field of mathematics and science educator from Turkey say that they had to bring.
CBS kanalında yayınlanan ve ABD'nin en önemli haber programlarından biri olarak gösterilen "60 Minutes" programında da geçtiğimiz haftalarda Gülen okulları ele alındı. Aired on CBS and the U.S. as one of the most important news program "60 Minutes" program was discussed in the Gülen schools in recent weeks.
Ayrıca, NYT, kısa bir süre önce de söz konusu okulların inşaat ve satın alma gibi ihtiyaçlarını Gülen hareketine bağlı şirketlerden daha yüksek bedeller karşılığında aldığı yönündeki iddialara yer veren bir haber yayınladı. In addition, the NYT, in a short time ago, such as buying, building and the needs of schools connected to the Gülen movement direction of the companies in return for higher fees, which issued a notice of claims.
Okulların özel statüsü var Schools have a special status
ABD'de Gülen hareketinin kendisine bağlı 120 "charter" okul ile ülkenin en büyük charter okul zincirine sahip olduğu öne sürülüyor. 120 connected to it, the Gülen movement in the U.S. "charter" school and is suggested to be the nation's largest chain of charter schools. ABD'de özel bir statüye bağlı olan charter okullar, ilk ve orta okul olarak hizmet verebiliyor. Charter schools that are connected to a special status in the U.S., can serve as the primary and secondary schools.
Bu okulların müfredatı değiştirmelerine izin verilmiyor ancak bazı özel denetimler karşılığında farklı düzenleme, kural ve statüye sahipler. The curriculum of these schools are not allowed to change, but some custom controls for different regulations, rules, and have a status.
Charter okulların, ABD'deki tarihi 1990'ların başına uzanıyor. Charter schools, on the United States dates back the early 1990s. Özellikle yoksullar bölgelerde eğitim düzeyinin artırılması amacıyla özel kişilere, devletin de para yardımıyla birlikte bu tarz okullar açmaya izin verildi. In order to increase the level of education by private individuals, especially the poor regions of the state with the help of the money was allowed to open such schools.
Devlet tarafından yapılan bu yardım miktarı değişmekle birlikte bu konuda en güncel araştırma olan 2008 tarihli bir rapora göre, ABD genelinde charter okullarda okuyan bir öğrenci için harcanan 1 doların 61 senti devlet tarafından finanse ediliyor.(Hürriyet) The amount of this assistance by the State the current research on this subject which varies according to a report dated 2008, charter schools across the U.S. 1 dollar 61 cents is spent studying for a student is being financed by the state. (Freedom)

  İnceleme sonucunda okulların yüz binlerce dolar değerindeki ihaleleri hareketin içindeki işadamlarına usulsüz şekilde verdiği tespit edildi. The movement of hundreds of thousands of dollars worth of contracts as a result of inspection of schools improperly determined that they were businessmen.

No comments:

Post a Comment