Gulen's American Empire

Gulen's American Empire
Gulen Empire map from Turkish Newspaper. DISCLAIMER: If you find some videos are disabled this is the work of the Gulen censorship who have filed fake copyright infringement reports to UTUBE

Friday, June 29, 2012

Gulen and Fulton Science Academy in Turkish News

Article in Turkish paper with Gulen and Fulton Science Academy, Alpharetta- Georgia
Below is the translation in English.
Fethullah Gulen movement in the United States in connection with an alleged default of bonds issued on the three schools started on the investigation resulted in the fall.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Georgia eyalet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma, kısa bir süre önce ruhsat yenileme talebi reddedilen 500 öğrencili Fulton Science Academy Middle School'a odaklandı. The New York Times (NYT), according to newspaper reports, the investigation by the Georgia state officials, shortly before the license renewal request is rejected Fulton Science Academy Middle School has focused on 500 pupils.
Yapılan incelemede elde edilen bulguların Fulton Science Academy High School ve Fulton Sunshine Academy adlı iki diğer okulla ilgili de kuşkuları beraberinde getirdiği belirtildi. Fulton Science Academy High School of the findings of the investigation and the suspicions of Fulton Sunshine Academy brought about by said two other school-related. NYT'ye göre, bu okullarda da "benzer usulsüz işlemlerin yapılıp yapılmadığını anlamak amacıyla benzer bir inceleme" yapılması gündemde. NYT'ye, according to these schools, "a similar examination in order to understand if there have been similar illegal transactions conducted" on the agenda.
Açılan soruşturmaya ilişkin rapor, üç okulun bağlı bulunduğu Fulton County Schools'ın internet sitesinde yayımlandı. Pop-up report on the investigation, to which three of the school's website published Fulton County Schools only.
500,000 dolarlık ihaleler verildi 500.000 dollar contracts awarded
Gazete bu rapora dayandırarak yayınladığı haberine göre, yapılan inceleme sonucunda, Ocak 2010'dan bu yana tişört, öğretmen eğitimi ve video cihazları gibi ürün ve hizmetlerin alımını öngören ve değeri 500 bin doların üzerinde olan bir dizi satın alma süreci, okul yöneticilerinin yönetim kurulunda bulunduğu Grace Institute adlı vakfa verildi. According to a report published by the newspaper on the basis of this report, as a result of the examination, since January 2010, T-shirts, teacher training and purchase of products and services such as video devices, and the value of which is a series of five hundred thousand dollars on the purchase process, where the board of school administrators Grace Institute of the Foundation was named. Hatta bazı satın almalarda ihale dahi açılmadı. In fact, some even opened the tender purchases.
Fulton County Eğitim Müdürü Robert Avossa, "Karar alma sürecinde fiyat bilgisinin bile sunulmamasına rağmen bu kurumların nasıl seçilmiş olduğu benim için önemli bir soru işareti. Sonuçta burada harcanana paralar, kamu parası" dedi. Avossa Robert Fulton County Training Manager, "provide the decision-making process, even though price information, how these institutions are important to me to be a question mark is selected. Result here, wasted money, public money," he said.
Fulton Science Academy Middle School, son 10 yıl içerisinde devletten toplam 32 milyon dolar yardım aldı. Fulton Science Academy Middle School, a total of 32 million dollars from the state in the last 10 years, received help from. Yapılan incelemede ayrıca, okulun Türkiye'den öğretmen getirtmek amacıyla 75 bin dolar harcama yaptığı öne sürüldü. The examination also bring in a school teacher from Turkey suggests that in order to spend 75 thousand dollars.
Tahvilleri temerrüde düştü Defaulted bonds fell
Yayımlanan inceleme raporunda, okulun satın alma işlerini ihale ettiği kurum ve şirketler ile Gülen hareketi arasındaki ilişkinin ayrıntıları yer almıyor. Review report published in the school's purchasing activities of the Gülen movement with the tender relationship between the agency and companies not in the details. Ancak raporda, okul yöneticileri ile söz konusu şirketler ve Gülen bağlantılı grupların ilişkisini gösteren bir şema bulunuyor. But the report, school administrators, and smiling with the companies in question has a diagram showing the relationship between the linked groups.
İnceleme yapılan ve hakkında inceleme yapılması beklenen bu üç okulda toplam 1,200 öğrenci eğitim görüyor. Review expected to be made ​​and an investigation on the total 1,200 students are studying in these three schools. Bu üç okulun 19 milyon dolarlık tahvil ihracını yöneten Wells Fargo Bank, 15 Mayıs'ta okulların tahvil geri ödemelerini yapamadığını ve temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Governing the export of 19 million dollars of bonds of the three schools of Wells Fargo Bank, and defaulted falls on May 15 announced that schools are unable to repay bonds. Bu gelişme üzerine inceleme süreci başlatıldı. This development was initiated on the review process.
ABD yasalarına göre, yatırımcılar, tahvillerin temerrüde düşmesi durumunda anında geri ödeme talep edebiliyor. According to U.S. law, investors in the event of default of the bonds can demand immediate repayment. Bu durumda okulun bazı varlıklarını satmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. In this case, the school can come up selling some assets are being expressed. Okulların ihraç ettiği tahviller şu anda nominal değerlerinin yaklaşık yüzde 70 altında işlem görüyor. Bonds issued by the school currently is trading at about 70 percent of the nominal values.
Fulton Science Academy Middle School'un Müdürü Kenan Şener, inceleme raporunun önemli hatalar içerdiğini ve raporla ilgili bugün bir açıklama yapılacağını söyleidi. Fulton Science Academy Middle School's Director Kenan Sener, examination report contained significant errors and a statement about the report today söyleidi do.
Gülen okulları mercek altında Gulen schools under the magnifying glass
Gülen okullarına ilişkin iddialar son dönemde ABD kamuoyunu oldukça meşgul ediyor. Allegations of the Gülen schools are very busy the last time the U.S. public opinion. FBI, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl içerisinde bu okullarla ilgili soruşturma başlattı. FBI, the Department of Labor and Ministry of Education, last year launched an inquiry into these schools.
Soruşturmanın başlatılmasına neden olan süreç, iki iddia üzerine yoğunlaşıyor. Which result in the commencement of the investigation process, focuses on two claims. ilk olarak, bu özel okulların bazı çalışanlarının aldıkları maaşların bir kısmını Gülen tarafından kurulan ve "Hizmet" olarak bilinen bu harekete aktarıp aktarmadıkları. First, some employees of the private schools founded by Gülen and a portion of their salaries to the "Service" not transport it into the movement known as.
İkincisi de ABD'de kalifiye işçi eksikliğinin bulunduğu matematik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yabancı işçi çekmek amacıyla oluşturulan H1B vize programı çerçevesinde yüzlerce Türk öğretmen, yönetici ve çalışan istihdam edilmesi. Secondly, where a lack of skilled workers in the U.S. in mathematics, science and technology in areas such as H1B visa program created to attract foreign workers under the hundreds of Turkish teachers, administrators and staff to be employed.
Gülen okulları, ABD'de en çok H1B vizesi alan yerlerin başında geliyor. Gülen schools, the places in the United States is one of the most H1B visas. 2009 yılında bu okullar, devletten 684 vize başvurusu için olumlu yanıt aldı. In 2009, these schools received a positive response from the state for 684 visa application. Bu rakam, 440 onay alan Google'dan daha çok olsa da 1,203 vize alan teknoloji sektörünün devi Intel gibi şirketlerin altında. This figure is more than 440 check from Google even though the visa 1.203 under the technology sector companies such as giant Intel.
Okul yöneticileri, ABD'de özellikle matematik ve fen alanında uzman öğretmen bulmakta zorlandıkları için Türkiye'den eğitimci getirmek zorunda kaldıklarını söylüyor. School administrators in the United States had difficulty in finding teachers, especially for specialists in the field of mathematics and science educator from Turkey say that they had to bring.
CBS kanalında yayınlanan ve ABD'nin en önemli haber programlarından biri olarak gösterilen "60 Minutes" programında da geçtiğimiz haftalarda Gülen okulları ele alındı. Aired on CBS and the U.S. as one of the most important news program "60 Minutes" program was discussed in the Gülen schools in recent weeks.
Ayrıca, NYT, kısa bir süre önce de söz konusu okulların inşaat ve satın alma gibi ihtiyaçlarını Gülen hareketine bağlı şirketlerden daha yüksek bedeller karşılığında aldığı yönündeki iddialara yer veren bir haber yayınladı. In addition, the NYT, in a short time ago, such as buying, building and the needs of schools connected to the Gülen movement direction of the companies in return for higher fees, which issued a notice of claims.
Okulların özel statüsü var Schools have a special status
ABD'de Gülen hareketinin kendisine bağlı 120 "charter" okul ile ülkenin en büyük charter okul zincirine sahip olduğu öne sürülüyor. 120 connected to it, the Gülen movement in the U.S. "charter" school and is suggested to be the nation's largest chain of charter schools. ABD'de özel bir statüye bağlı olan charter okullar, ilk ve orta okul olarak hizmet verebiliyor. Charter schools that are connected to a special status in the U.S., can serve as the primary and secondary schools.
Bu okulların müfredatı değiştirmelerine izin verilmiyor ancak bazı özel denetimler karşılığında farklı düzenleme, kural ve statüye sahipler. The curriculum of these schools are not allowed to change, but some custom controls for different regulations, rules, and have a status.
Charter okulların, ABD'deki tarihi 1990'ların başına uzanıyor. Charter schools, on the United States dates back the early 1990s. Özellikle yoksullar bölgelerde eğitim düzeyinin artırılması amacıyla özel kişilere, devletin de para yardımıyla birlikte bu tarz okullar açmaya izin verildi. In order to increase the level of education by private individuals, especially the poor regions of the state with the help of the money was allowed to open such schools.
Devlet tarafından yapılan bu yardım miktarı değişmekle birlikte bu konuda en güncel araştırma olan 2008 tarihli bir rapora göre, ABD genelinde charter okullarda okuyan bir öğrenci için harcanan 1 doların 61 senti devlet tarafından finanse ediliyor.(Hürriyet) The amount of this assistance by the State the current research on this subject which varies according to a report dated 2008, charter schools across the U.S. 1 dollar 61 cents is spent studying for a student is being financed by the state. (Freedom)

  İnceleme sonucunda okulların yüz binlerce dolar değerindeki ihaleleri hareketin içindeki işadamlarına usulsüz şekilde verdiği tespit edildi. The movement of hundreds of thousands of dollars worth of contracts as a result of inspection of schools improperly determined that they were businessmen.

Gulen Fulton Science Academy wants retraction of audit, Wells Fargo to foreclose


ALPHARETTA, Ga. — Lawyers for an Alpharetta charter school are demanding Fulton County School officials retract a scathing audit that questioned how the school spent public tax dollars and protected its children.

Earlier this month, the school district released the audit into the practices of Fulton Science Academy Middle School, one of the county's top-performing schools.

School officials called it the "most egregious" behavior they'd ever seen and leveled accusations the school was doling out lucrative contacts to people with ties to the school, failing to perform background checks on chaperones accompanying students on field trips to Turkey, and inappropriately spending taxpayer dollars to provide immigration services to teachers and their families.

"It defamed the school and the school board and it was inappropriate to use it to justify audits of other charter schools," FSA board member Angela Lassetter told Channel 2's Mike Petchenik.

Thursday, FSA released a blow-by-blow response to the school district's audit. The hired firm, Glass Ratner, concluded "many of the alleged findings in the IAG report are flawed, unsupported and inaccurate and the IAG report failed to make factual findings based on actual data and evidence."

Among the auditor's findings:

IAG, the company hired by Fulton County Schools' legal counsel, failed to hold an exit interview with the school to ensure accuracy of its findings and deviated from commonly accepted forensic auditing practices.
Superintendent Robert Avossa's statements to the school board on June 4th that the school had "poor book-keeping" were contradicted by the audit's actual findings.
IAG "combined incomplete information with uninformed flawed assumptions" to make inaccurate conclusions about security issues related to school field trips.
IAG excluded some information from its report that would have shown FSAMS policies for handling immigrant faculty members are similar to the policies of the school system.
FSAMS auditors could find no conflicts of interest when it came to school contracts.
FSAMS auditors could find no direct link between the school and a controversial movement espoused by a Turkish Imam, Fethullah Gulen

Tuesday, June 26, 2012

Saturday, June 23, 2012

Gulen Charter Schools mentioned SE Turkish OlympiadFulton Science Academy and River City Academy
Both mentioned in SE Turkish Olympiad Contest
Both are Gulenist operated Schools, However Fulton Science Academy
was denied their renewal and no longer be a charter school.
and the Turkish Olympiads is a known Gulen Event patterned after the Hitler
Youth Movement's academic, culture and athletic performances.

Gulen Movement Front Groups in America

Wednesday, June 13, 2012

Roland Wants Closer Look at Herenton's Charter Affiliations Gulen Charte...MEMPHIS, TN (abc24.com) - Former Memphis Mayor Willie Herenton denies charges that his charter school group is affiliated in any way with a controversial organization from Turkey.

Harmony Schools is a Texas-based group that runs charter schools in several states. There have been allegations that Harmony is tied to an Islamic cleric who is trying to spread Islam into the U.S.

Harmony denies it, and Willie Herenton says they aren't working with him. Shelby County Commissioner Terry Roland now says he wants to know the truth.

Nobody has ever connected Harmony Schools with the Islamic group headed by a man named Fethullah Gulen, but they do business with groups that the government says sends money to the Gulen groups.

Willie Herenton listed Harmony as a consultant when applying for charter schools. Terry Roland says he wants officials to look into everything.

It's a long way from terry Roland's tire store in Millington to Turkey. The Shelby County Commissioner says if there's a possibility of taxpayer money being spent improperly, he'll look into anything. Even a group that so far, has no official ties into supporting any Islamic movements.

"If there is any connection to the Islamic movement or if they're just taking our public dollars and using them wrong, we need to know that too," Roland said.

Harmony Schools operates one charter school in town already, located in a business park in southeast Memphis. They operate dozens of other schools across the country.

When former Memphis Mayor Willie Herenton announced that his group, the W.E.B. Du Bois Consortium of Schools, wanted to open charter schools, he listed Harmony as a consultant.

He said, "We do not have any financial, any contractual, any strategic relationship with Harmony, while I recognize they're a fine organization."

For Terry Roland, he wants an investigation and a closer look at the Herenton application.

"Mayor Herenton clearly stated that he just put it in there for fluff. Well, does that mean he falsified that application?" Roland asked. "Does that mean his charter application should be denied because of falsification of references?"

The former mayor says this whole fuss is about power, control and money, and says again, he is not involved with any deal with Harmony schools.

"We do not have any relationship with Harmony. Harmony is mentioned as a potential strategic partner. I want to make a statement that from all of my research it is an outstanding charter managing organization."

Roland wants to know why the state board of education approved the Herenton permits after they were refused by the school board.

What Roland didn't say, and maybe it's because he didn't know, is the school board denied all charter school applications this year for financial reasons.

After the state treasurer ruled against them, the state board of education approved all the charter school applications, including Willie Herenton's

Magnolia Science Academy - A Gulen Charter School: Gulen Schools, FBI penetrates Bay Area Cultural Co...

Magnolia Science Academy - A Gulen Charter School: Gulen Schools, FBI penetrates Bay Area Cultural Co...: The FBI also met with representatives of a Turkish-oriented non-profit group called Bay Area Cultural Connections and used one meeting par...

Controversial Claims over Charter School Connections Gulen Charter Schoolshttp://wreg.com/2012/06/12/controversial-claims-over-charter-school-connections/
“To impress the school district”  what a liar!!!!
A Shelby county commissioner claims Former Mayor Willie Herenton's charter schools are connected to a controversial Islamic leader. Herenton's schools W.E.B. DuBois Consortium of Charter Schools were approved last Tuesday.

Shelby County Commissioner Terry Roland has asked the state to step in and investigate their connection to Turkish preacher Fethullah Gulen.

Gulen is described by national media as an exiled Turkish preacher trying to build an Islamic movement with him as its leader. He has over a hundred schools in several states, and Shelby County Commissioner Terry Roland believes Gulen is connected to former Mayor Willie Herrenton's W.E.B. DeBois Charter Schools.

"I know that the governor is a big advocate of charter schools. I want to know what he knows about this," said Roland.

The schools were approved last week and Roland is asking Tennessee's department of Education to investigate the connection before Shelby County tax payer dollars come into the mix.

"The general public needs to know where all are tax dollars are going. Why is it important? Because some of these organizations are getting twenty percent of the public money off the top to run these organizations," said Roland.

We could not get in touch with Willie Herenton for comment, but he told the Commercial Appeal there was no connection with his charter schools and Harmony Schools. He said he just included that in the application to impress the school district.

Roland says if that is true and there is no connection the application should be thrown out anyway because it is a falsified document. He's also concerned because the Harmony Schools have defaulted on some bonds in Georgia leaving the tax payers with the bills. He says he doesn't want that to happen here in Memphis.


Tuesday, June 12, 2012

Gulen Fulton Science Academy management problems go back 10 years

Principal of Fulton Science Academy Kenan Sener, has denied the findings of the audit. 
However reviewing the Grace Institute and Fulton Educational Service's 990 IRS tax returns at http://www.guidestar.com/ reveals that Mr. Sener was paid for other services.  In fact, there is over $500K paid to Gulen Front group Grace Institute but questions on what "services" were done to benefit the education of students.

SEVERAL PEOPLE HAVE MENTIONED THE UNCANNY RESEMBELANCE TO YODA.  HOW CUTE!!

June 11, 2012
ALPHARETTA, Ga. – The management issues cited at the Fulton Science Academy in a recent audit have apparently been in place since the school opened, and may have laid the groundwork for its eventual demise as a publicly funded charter school.
The inaugural school year was only halfway through in 2003 when Fulton County School System officials were drawn into what was described as "serious problems" on the governing board of the FSA. According to a news article published in March 2003 in Appen Newspapers, "a serious rift has developed on the [FSA] board of directors over who is in control, essentially splitting the seven-member board into two factions with each side accusing the other of illegal activities."
Parent members of the school's governing board sought to remove the principal, Selim Ozdemir, but maintained they were stymied by the founding trustees who essentially took over as the majority on the governing board.
The founding board originated the charter for the school and was responsible only for running the nonprofit aspects of the school.
Parent members of the governing board said the trustees were supposed to cease activities related to the management of the school once the governing board was in place. Instead, the trustees appointed themselves into control of the governing board.
At the time, FSA was struggling with an enrollment of just over 200 students, after starting the year with 300.
Parents sought to dismiss Ozdemir because of what they saw as "the heavy-handedness of the school administrators" that caused the drop in students. They also noted much of the problem was culturally based, noting the principal, all three members of the founding board, as well as a significant number of faculty members, were Turkish.
Ozdemir remained as principal for five more years, at which time he became the director of the Grace Institute, which served as a quasi-vendor to FSA. Ozdemir was paid more than $100,000 a year in that position for two years.
The recent audit by the Fulton School System questioned what, if any, services or products were supplied by Grace, which received more than $500,000 from FSA in just the past two years, and which employed several former and current staff members.

Gulen FSA audit points to tighter control for all schools


ALPHARETTA, Ga. – Fulton County School System officials admit being aware of financial issues with the Fulton Science Academy going back several years, but were stymied by the regulations that allow charter schools to operate independently from the locally elected board of education.
"While charter schools are given more autonomy in their operations, the lack of transparency and poor financial management has been a concern for about four years," said Fulton Schools Superintendent Robert Avossa. "[We] tried to give FSA time to remediate its practices so that families could have this charter alternative. However, the [FSA] governance resisted changes."
While financial concerns were not one of the reasons given by the Fulton County School System for not renewing the school's charter last year, it is evident it played a pivotal role in the subsequent denial by the state to become a state-chartered school.
Last week, an audit was released detailing a labyrinth of financial improprieties, including questionable payments to cover immigration fees of teachers and their families, conflicts of interest and self-dealing by members of the FSA management staff.
Avossa explained the audit was necessary to resolve the ownership issue of the assets of the school, much of it purchased with public dollars over the course of the past 10 years. FSA is closing as a publicly funded charter school at the end of this month, and will convert to a private school.
"To conclude the relationship with FSAMS, we conducted a complete review of its operations, including but not limited to, finances, charter compliance and performance objectives," said Avossa.
While FSA officials have challenged the accuracy of the audit, it had not released a response to any of the questions raised in the audit as of early this week.
Avossa said FSA was required to submit to an audit each year to the school system, as are all schools within the system. The requirement with charter schools, however, is they have the freedom to choose who performs the audit, and the focus is more on financial checks and balances as opposed to a deeper forensic audit.
However, it is evident a sharper focus needs to be placed upon all aspects of school operations that use public tax dollars, whether the schools are charter or traditional, said Avossa. As the Fulton School System makes the transition to a charter system, financial management will be one area that schools will not be able to waive regulations.
"The FSA audit reinforces the need for system-wide financial controls [which] already exist in our traditional public schools," said Avossa. "[Local schools] already have oversight as well as built-in checks and balances and this will not change under the charter system. Under the charter system, school governance councils will have some decision-making authority, but will not have the authority to independently contract or take on debt."
This freedom was at the root of the FSA troubles. The FSA Governing Board apparently selected vendors with close ties to the school and staff members, and took on a $19 million debt for a new school campus, on which they recently defaulted.
Avossa said the Fulton School System is contemplating improvements that can be made to the agreements with charter schools to gain more financial accountability. These changes could include:
Regular, in-depth financial audits of all charter schools
Increased oversight of governing board policies
Standards for transparency in operations and governance
In the past 10 years, FSA received more than $30 million from state and local coffers, and apparently raised millions more through donations and fundraising.
In the audit released last week, several key areas of concern were brought forward in the operations and financial management of FSA. These include:
Lack of appropriate safety procedures for students during international field trips
Concerns regarding the $19 million construction bond
Poor security practices related to background criminal checks for staff
Federal immigration issues related to staff
Inappropriate vendor relationships, self-dealing and conflicts of interest
Poor record and bookkeeping
The lack of cooperation by FSAMS with the audit